7-06-2024 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu informuje, że od dnia 13.06.2024 r. na okres 3 lat obowiązywać będzie: - zgodnie z art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. X 2024r., poz. 757) zatwierdzoną przez organ regulacyjny decyzję: C.RZT.70.36.2024 z dnia 29.05.2024, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu. [Link do taryfy]

15-05-2024 W dniu 15.05.2024 nastąpiło zatrzymanie dostawy wody w miejscowości Łany z powodu awarii przy ulicy Pyskowickiej 8

7-05-2024 Komunikat dotyczący przerwy w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Rudna [link do komunikatu]

2-05-2024 Komunikat dotyczący przerwy w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Rudziniec  [link do komunikatu]

26-04-2024 Zarządzenie i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

[link do zarządzenia] [link do wykazu]