Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie;

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwałą Nr LII/326/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29.07.2021r.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Bycina

 • Chechło

 • Łany

 • Łącza

 • Niekarmia

 • Niewiesze

 • Pławniowice

 • Poniszowice

 • Rudno

 • Rudziniec

 • Słupsko

 • Widów

oraz Proboszczowice w Gminie Toszek i Niezdrowice w Gminie Ujazd.

Woda dostarczana do powyższych miejscowości pochodzi z własnych ujęć podziemnych.

Woda ujmowana z ujęć głębinowych uzdatniana jest na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Rudziniec. Do miejscowości Rudno, Bojszów oraz Łącza woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w Rudnie. Do miejscowości Bycina woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w miejscowości Niewiesze.

Pozostałe usługi związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane przez ZBGKiM   w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,

 • przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych,

 • usuwanie awarii wodociągowych.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Poniszowice

 • Słupsko

 • Chechło

W miejscowości Rudziniec odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej i za pośrednictwem przepompowni tłoczone do miejscowości Niezdrowice w Gminie Ujazd a następnie do oczyszczali ścieków Ujazd

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych zlokalizowanych w  powyższych miejscowościach.

Pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków realizowane przez ZBGKiM w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych,

 • przebudowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

 • usuwanie awarii oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków :

- Zgodnie z decyzją: GL.RET.070.38.2021 zatwierdzoną przez organ regulacyjny  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 5 maja 2022r :

 

Cena taryfy

netto

Cena dla mieszkańców

netto

Cena dla mieszkańców

brutto

1 m3 wody

4,50 zł

4,50 zł

4,86 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

2,73 zł

2,95 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

8,46 zł

8,46 zł

9,14 zł

 

Cena za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Rudziniec.   [Zarządzenie nr 5/2022]

Ilość wywiezionych ścieków m3 cena 1m3 cena netto za usługę cena brutto za usługę
1 m3 74,07 zł 74,07 zł 80,00 zł
2 m3 37,04 zł 74,08 zł 80,01 zł
3 m3 30,90 zł 92,70 zł 100,12 zł
4 m3 30,90 zł 123,60 zł 133,49 zł
5 m3 30,90 zł 154,50 zł  166,86 zł
 6 m3 30,90 zł 185,40 zł 200,23 zł
 7 m3 30,90 zł 216,30 zł 233,60 zł
8 m3 30,90 zł 247,20 zł 266,98 zł
9 m3 30,90 zł 278,10 zł 300,35 zł
10 m3 30,90 zł 309,00 zł 333,72 zł

 

 Cena za wywóz nieczystości płynnych poza terenem gminy Rudziniec.  [Zarządzenie nr 6/2022]

 

KI gospodarka wodno-kanalizacyjna


DO POBRANIA

 


 

Aktualne informacje o jakości wody:


Harmonogram odczytu wody 2022