Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie;

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/472/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 września 2009r.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Bycina

 • Chechło

 • Łany

 • Łącza

 • Niekarmia

 • Niewiesze

 • Pławniowice

 • Poniszowice

 • Rudno

 • Rudziniec

 • Słupsko

 • Widów

oraz Proboszczowice w Gminie Toszek i Niezdrowice w Gminie Ujazd.

Woda dostarczana do powyższych miejscowości pochodzi z własnych ujęć podziemnych.

Woda ujmowana z ujęć głębinowych uzdatniana jest na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Rudziniec. Do miejscowości Rudno, Bojszów oraz Łącza woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w Rudnie. Do miejscowości Bycina woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w miejscowości Niewiesze.

Pozostałe usługi związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane przez ZBGKiM   w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,

 • przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych,

 • usuwanie awarii wodociągowych.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Poniszowice

 • Słupsko

 • Chechło

W miejscowości Rudziniec odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej i za pośrednictwem przepompowni tłoczone do miejscowości Niezdrowice w Gminie Ujazd a następnie do oczyszczali ścieków Ujazd

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych zlokalizowanych w  powyższych miejscowościach.

Pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków realizowane przez ZBGKiM w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych,

 • przebudowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

 • usuwanie awarii oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków :

- Zgodnie z decyzją: GL.RET.070.38.2021 zatwierdzoną przez organ regulacyjny  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 5 maja 2021r :

 

Cena taryfy

netto

Cena dla mieszkańców

netto

Cena dla mieszkańców

brutto

1 m3 wody

4,50 zł

4,50 zł

4,86 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

2,73 zł

2,95 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

8,13 zł

8,13 zł

8,78 zł

 

Cena za wywóz nieczystości płynnych.

Ilość wywiezionych ścieków m3 cena 1m3 cena netto za usługę cena brutto za usługę
1 m3 64,81 zł 64,81 zł 69,99 zł
2 m3 32,41 zł 64,82 zł 70,01 zł
3 m3 28,09 zł 84,27 zł 91,01 zł
4 m3 28,09 zł 112,36 zł 121,35 zł
5 m3 28,09 zł 140,45 zł  151,69 zł
 6 m3 28,09 zł 168,54 zł 182,02 zł
 7 m3 28,09 zł 196,63 zł 212,36 zł
8 m3 28,09 zł 224,72 zł 242,70 zł
9 m3 28,09 zł 252,81 zł 273,03 zł
10 m3 28,09 zł 280,90 zł 303,37 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI gospodarka wodno-kanalizacyjna


DO POBRANIA

 


 

Aktualne informacje o jakości wody:

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2019r.


Harmonogram odczytu wody 2021