Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie;

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwałą Nr LII/326/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29.07.2021r.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Bycina

 • Chechło

 • Łany

 • Łącza

 • Niekarmia

 • Niewiesze

 • Pławniowice

 • Poniszowice

 • Rudno

 • Rudziniec

 • Słupsko

 • Widów

oraz Proboszczowice w Gminie Toszek i Niezdrowice w Gminie Ujazd.

Woda dostarczana do powyższych miejscowości pochodzi z własnych ujęć podziemnych.

Woda ujmowana z ujęć głębinowych uzdatniana jest na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Rudziniec. Do miejscowości Rudno, Bojszów oraz Łącza woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w Rudnie. Do miejscowości Bycina woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w miejscowości Niewiesze.

Pozostałe usługi związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane przez ZBGKiM   w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,

 • przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych,

 • usuwanie awarii wodociągowych.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Poniszowice

 • Słupsko

 • Chechło

W miejscowości Rudziniec odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej i za pośrednictwem przepompowni tłoczone do miejscowości Niezdrowice w Gminie Ujazd a następnie do oczyszczali ścieków Ujazd

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych zlokalizowanych w  powyższych miejscowościach.

Pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków realizowane przez ZBGKiM w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych,

 • przebudowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

 • usuwanie awarii oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków :

- Zgodnie z decyzją: GL.RZT.70.108.2022 zatwierdzoną przez organ regulacyjny  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 13.06.2024r :

Taryfa

 

KI gospodarka wodno-kanalizacyjna


DO POBRANIA

 


 

Aktualne informacje o jakości wody:


Harmonogram odczytu na 2024