2-05-2022 ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 29.04.2022r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

[Zarządzenie]