15-10-2021 ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 15.10.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

[Link]