15-10-2021 ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 15.10.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

[Link]