REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu”

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu

W dniu 25.06.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu”

Przedmiotem projektu jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Rudzińcu polegająca na:

- remoncie ogrodzenia,

- poprawie oświetlenia PSZOK poprzez montaż lamp LED,

- wymianie istniejących kontenerów na odpady na kontenery o zwiększonej pojemności wraz z dostawą dodatkowych kontenerów.

- remoncie magazynu w celu zwiększenia powierzchni składowej PSZOK w związku ze zwiększoną ilością zbieranych frakcji,

- utworzeniu w PSZOK Punktu napraw przygotowującego odpady do ponownego użycia oraz Punktu przekazania przedmiotów używanych.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych działań inwestycyjnych będą działania informacyjne i edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, skierowane do mieszkańców gminy Rudziniec.

Docelowo w wyniku realizacji projektu możliwy będzie odbiór 16 frakcji odpadów w odrębnych przystosowanych do tego celu odpowiednio pojemnych kontenerach, mianowicie:

- odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- papier

- opakowania wielomateriałowe

- zużyte opony

- metal

- tworzywa sztuczne

- szkło

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 10 kg na osobę na rok

- bioodpady

- tekstylia

- chemikalia

- przeterminowane leki

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek

- odpady niebezpieczne

Należy pamiętać, iż PSZOK jest integralnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie i stanowi klucz do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Wpisuje się to w wytyczne KE z 2.12.2015 w zakresie tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakładają one, że produkty, materiały i surowce mają być wykorzystywane tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji wytwarzania odpadów. Ważną rolę w tym odegrają punkty ponownego użycia oraz punkty napraw, które powstaną w ramach realizacji niniejszego projektu. Co więcej, prowadzenie działań w zakresie modernizacji PSZOK uwzględnia zarówno obecny, jak i przyszły stan środowiska. Działania takie wpisują się w realizację idei zrównoważonego rozwoju i podniesienia poziomu życia mieszkańców. Przekłada się to na ochronę środowiska (właściwa gospodarka odpadami) oraz na zachowanie zasobów naturalnych (oszczędność surowców) i bioróżnorodności (dbałość o stan przyrody - minimalizacja tworzenia „dzikich wysypisk”).

Realizatorem projektu jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 396 661,44 PLN natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 274 115,64 PLN.

tablica