W ramach usług transportowych oferujemy m.in.:

  • Dowóz uczniów do szkoły
  • Wynajem autokaru ( 37 miejsc) Stawka za 1 km 3,80 zł + 8% VAT.
  • Koszenie trawy ( 0,22 gr. m2): kosiarką rotacyjną, kosiarką bijakową
  • Wywóz nieczystości płynnych: Opłata zgodnie z cennikiem

-duża beczka o pojemności 10 m3

-mała beczka o pojemności 4 m3

  • Wypożyczenie kabin sanitarnych typu TOY – TOY -  Opłata według cennika
  • Czyszczenie sieci kanalizacyjnej – praca urządzenia przewoźnego WUKO. Cena m-g 60,90 zł netto

Ustala się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdy czwartek w godzinach 7:30-17:30 w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 2.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielo-materiałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) przeterminowane leki,

e)  zużyte opony,

f) chemikalia.

KI usługi transportowe