Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Gminy Rudziniec

Podstawowymi aktami prawnymi w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami są m.in.:

 

 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U. 2001 Nr 71 poz.733)

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Z 2010 Nr 102, poz.. 651 z późn. zm.)

 

Do obowiązków Działu należy prowadzenie kompleksowego administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokali użytkowych własności Gminy Rudziniec w tym m.in:

 

 • bieżące naprawy i konserwacje powierzonego mienia,

 • utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,

 • utrzymanie stanu technicznego obiektów, lokalnych oraz instalacji i urządzeń technicznych w sprawności użytkowej, poprzez wykonywanie napraw bieżących i konserwacji, zapewnienie sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w budynkach umożliwiających użytkownikom korzystania z oświetlenia, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i innych urządzeń służących do wyposażenie lokali lub budynków

 • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów,

 • prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z lokalami i budynkami,

 • prowadzenie książek obiektu budowlanego,

 • prowadzenie przeglądów okresowych dla poszczególnych obiektów

 • zawieranie umów najmu na lokale użytkowe i mieszkalne

 • naliczanie opłat związanych z najmem lokali

 • przyjmowanie i przekazywanie lokali ich użytkownikom

 • prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych

 • przygotowywanie wykazów i przetargów na wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości

 • prowadzenie korespondencji w zakresie administrowania w mieszkaniowych i użytkowych lokalach komunalnych

 

Stawki opłat czynszowych

Na podstawie Zarządzenia Nr 35/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec, od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stawka bazowa czynszu wynosi 4,55 zł / m2 powierzchni użytkowej / 2020 r.

 

Do stawki bazowej czynszu stosowane są czynniki podwyższające o następujący procent:

 

 1. instalacja c.o. w lokalu 20%

 2. łazienka w lokalu 10%

 3. wc w lokalu 20%

 4. instalacja gazowa w lokalu 25%

 5. położenie lokalu w budynku jedno lub dwurodzinnym 20%

 

Stawka czynszu najmu za lokal socjalny od dnia 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. wynosi 1,81zł /m2 powierzchni użytkowej / 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r zmieniającego zarządzenia w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, miesięczna stawka czynszu za wynajem lokali użytkowych wynosi:

 

  Rodzaj lokalu stawka
1 Sklep ( w budynku) 5,50 zł/m2
2 Sklep(kiosk) 3,00 zł/m2
3 Lokal gastronomiczny 10,00 zł/m2
4 Lokal świadczący usługi dla ludności 5,50 zł/m2
5 Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną 11,00 zł/m2
6 Lokal przeznaczony pod działalność Towarzystw Społeczno-Kulturalnych 2,00 zł/m2
7 Lokal Związków Hodowców Gołębi Pocztowych 0,50 zł/m2
8 Lokal przeznaczony na usługi bankowe i ubezpieczeniowe 20,00 zł/m2
9 telekomunikacyjne 15,00 zł/m2
10 Usługi zdrowia 3,00 zł/m2
11 Usługi pocztowe 6,00 zł/m2
12 Garaże, urządzone parkingi 2,60 zł/m2
13 Biblioteki, przedszkola i ośrodek pomocy społecznej 1,00 zł/m2
14 Pomieszczenia magazynowe 3,90 zł/m2
15 Umieszczenie reklam poza pasem drogowym 45,00 zł/m2
16 Lokale biurowe 5,00 zł/m2

KI gospodarka mieszkaniowa

 

Cmentarz Komunalny - Komunikat

Przypomina się, że opłata za grób obejmuje okres 20 lat. Rezerwacja od 1 roku - 35 zł brutto.

Po tym okresie bez wezwania zarządcy cmentarza należy ponownie opłacić miejsce za istniejący już grób, lub za miejsce zarezerwowane według cen obowiązujących w danym roku zatwierdzonych przez Wójta Gminy Rudziniec. W przypadku nie uiszczenia wyżej wymienionych opłat, miejsce może być udostępnione innej osobie.

 

Postępowanie takie wynika z przepisów ustawy z dnia 31.01.1959 r. o Cmenatarzach i Chowaniu Zmarłych (Dz.U. nr 23 poz 295z 2000 z póź. Zm.), która w art. 7 ust. 2 stwierdza:

 „Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20lat o może być odnawialne”.

 W związku z powyższym prosi się o uregulowanie zaległych opłat w kasie Zakładu ZBGKiM w Rudzińcu lub na konto Orzesko Kurowski bank Spółdzielczy z s. w Knurowie 22845410242082003626900001

KI ewidencja cmentarza

 

KOMPLET DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYDZIAŁ LOKALU

Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest złożenie kompletu dokumentów: