wrz 26

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu

W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie kompleksowego procesu zastępowania materiałów azbestowych materiałami neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec, zatem zakresem inwestycji zostaną objęte następujące obiekty:

Budynek mieszkalno – użytkowy Łany ul. Pyskowicka 40

Budynek gospodarczo użytkowy Słupsko ul. Lipowa 1

Budynek gospodarczo użytkowy Rudziniec ul. Gliwicka 2

W ramach projektu zostanie usuniętych i bezpiecznie unieszkodliwionych 12 ton materiałów zawierających azbest. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi przyjętymi na terenie całego kraju, jak i w województwie śląskim. Projekt przyczyni się do realizacji celu strategicznego RPO WSL na lata 2014-2020 Województwo Śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.1 Zrównoważenie wykorzystania zasobów środowiska, jak i do realizacji celu szczegółowego C.2.2.1.1 Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

Wartość wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 80 595,57 PLN z czego Wnioskodawca – Gmina Rudziniec sięgnęła po maksymalny poziom dofinansowania tj. 85%, co stanowi kwotę w wysokości 68 506,22 PLN.

Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Rudziniec Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu wraz z Główną Księgową w dniu 3 lipca br. podpisali umowę o dofinansowanie projektu, a teraz nadszedł czas na jego intensywną realizację.

Plakat

Posted in Aktualności, Dział mieszkaniowy | Leave a comment
sie 23

Taryfy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków

taryfy 2017

UWAGA!!! CENY I OPŁATY ZA WODĘ i ŚCIEKI DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZBGKIM W RUDZIŃCU NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

NA SESJI W DNIU 29 SIERPNIA 2017 r. ZOSTANĄ PODJĘTE UCHWAŁY O DOPŁACIE Z BUDŻETU GMINY RUDZINIEC DO CEN WODY I ŚCIEKÓW.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM  OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ  NASTĘPUJĄCE CENY I OPŁATY

Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT.

Cena taryfy

netto

Dopłata z budżetu Gminy Rudziniec netto

Cena dla mieszkańców

netto

1 m3 wody

4,50 zł

1,o6 zł

3,44 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

-

2,73 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

7,82 zł

2,22 zł

5,60 zł

Posted in Zimowe utrzymanie dróg | Leave a comment