gru 15

Zakończyliśmy realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”

 30 listopada br. zostały zakończone prace stanowiące przedmiot projektu pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT. Zakres projektu obejmował realizację kompleksowego procesu zastępowania materiałów azbestowych materiałami neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec tj. budynek mieszkalno – użytkowy zlokalizowany w Łanach przy ulicy Pyskowickiej 40, budynek gospodarczo – użytkowy zlokalizowany w Słupsku przy ulicy Lipowej 1 oraz budynek gospodarczo – użytkowy zlokalizowany w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 2. W ramach projektu zostało usuniętych i bezpiecznie unieszkodliwionych niespełna 12 ton materiałów zawierających azbest. Realizacja projektu jest w pełni zgodna z dokumentami strategicznymi przyjętymi na terenie całego kraju, jak i w województwie śląskim. Projekt w sposób pozytywny przyczynił się do realizacji celu strategicznego RPO WSL 2014-2020 Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.2.2.1.1 Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

Bezpośrednim celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska w najbliższej okolicy przewidzianych do modernizacji budynków poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest, co w dłuższej perspektywie powinno mieć pozytywne przełożenie na poprawę jakości powietrza.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wskaźnika rezultatu przedsięwzięcia tj. unieszkodliwienia niespełna 12 ton odpadów zawierających azbest. Pośród celów pośrednich projektu można wymienić:

- poprawę jakości oraz warunków życia mieszkańców Gminy Rudziniec, w tym przede wszystkim zarówno mieszkańców, jak i użytkowników budynków objętych przedmiotową inwestycją, w tym pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, którzy realizując swoje obowiązki zawodowe korzystają z przedmiotowych pomieszczeń;

- pozytywnego postrzegania decydentów Gminy Rudziniec, jako osób, które w sposób bieżący identyfikują zarówno potrzeby Gminy i jej mieszkańców, jak również możliwości ich zaspokojenia, w tym także poprzez wykorzystanie środków pomocowych;

- pozytywnego postrzegania Gminy Rudziniec, jako miejsca do zamieszkania, jak również realizacji inwestycji, czy też miejsca docelowego na weekendowy, bądź też urlopowy relaks i odpoczynek;

- redukcji poziomu zagrożenia zdrowia powodowanego uszkodzonymi materiałami budowlanymi zawierającymi azbest;

- podniesienia poziomu absorpcji funduszy przez Gminę Rudziniec.

Aktywnie realizowane jest hasło Śląskie ruszamy i w Rudzińcu działamy !!!

PLAKAT

Part_4

Posted in Aktualności | Leave a comment
wrz 26

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu

PROJEKT GMINY RUDZINIEC W RAMACH RPO WSL NA LATA 2014-2020 WYBRANY DO DOFINANSOWANIA REALIZOWANY PRZEZ ZBGKiM w Rudzińcu

W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie kompleksowego procesu zastępowania materiałów azbestowych materiałami neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec, zatem zakresem inwestycji zostaną objęte następujące obiekty:

Budynek mieszkalno – użytkowy Łany ul. Pyskowicka 40

Budynek gospodarczo użytkowy Słupsko ul. Lipowa 1

Budynek gospodarczo użytkowy Rudziniec ul. Gliwicka 2

W ramach projektu zostanie usuniętych i bezpiecznie unieszkodliwionych 12 ton materiałów zawierających azbest. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi przyjętymi na terenie całego kraju, jak i w województwie śląskim. Projekt przyczyni się do realizacji celu strategicznego RPO WSL na lata 2014-2020 Województwo Śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.1 Zrównoważenie wykorzystania zasobów środowiska, jak i do realizacji celu szczegółowego C.2.2.1.1 Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

Wartość wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 80 595,57 PLN z czego Wnioskodawca – Gmina Rudziniec sięgnęła po maksymalny poziom dofinansowania tj. 85%, co stanowi kwotę w wysokości 68 506,22 PLN.

Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Rudziniec Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu wraz z Główną Księgową w dniu 3 lipca br. podpisali umowę o dofinansowanie projektu, a teraz nadszedł czas na jego intensywną realizację.

Plakat

Posted in Aktualności, Dział mieszkaniowy | Leave a comment