gru 15

Zakończyliśmy realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”

 30 listopada br. zostały zakończone prace stanowiące przedmiot projektu pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT. Zakres projektu obejmował realizację kompleksowego procesu zastępowania materiałów azbestowych materiałami neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec tj. budynek mieszkalno – użytkowy zlokalizowany w Łanach przy ulicy Pyskowickiej 40, budynek gospodarczo – użytkowy zlokalizowany w Słupsku przy ulicy Lipowej 1 oraz budynek gospodarczo – użytkowy zlokalizowany w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 2. W ramach projektu zostało usuniętych i bezpiecznie unieszkodliwionych niespełna 12 ton materiałów zawierających azbest. Realizacja projektu jest w pełni zgodna z dokumentami strategicznymi przyjętymi na terenie całego kraju, jak i w województwie śląskim. Projekt w sposób pozytywny przyczynił się do realizacji celu strategicznego RPO WSL 2014-2020 Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.2.2.1.1 Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

Bezpośrednim celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska w najbliższej okolicy przewidzianych do modernizacji budynków poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest, co w dłuższej perspektywie powinno mieć pozytywne przełożenie na poprawę jakości powietrza.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wskaźnika rezultatu przedsięwzięcia tj. unieszkodliwienia niespełna 12 ton odpadów zawierających azbest. Pośród celów pośrednich projektu można wymienić:

- poprawę jakości oraz warunków życia mieszkańców Gminy Rudziniec, w tym przede wszystkim zarówno mieszkańców, jak i użytkowników budynków objętych przedmiotową inwestycją, w tym pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, którzy realizując swoje obowiązki zawodowe korzystają z przedmiotowych pomieszczeń;

- pozytywnego postrzegania decydentów Gminy Rudziniec, jako osób, które w sposób bieżący identyfikują zarówno potrzeby Gminy i jej mieszkańców, jak również możliwości ich zaspokojenia, w tym także poprzez wykorzystanie środków pomocowych;

- pozytywnego postrzegania Gminy Rudziniec, jako miejsca do zamieszkania, jak również realizacji inwestycji, czy też miejsca docelowego na weekendowy, bądź też urlopowy relaks i odpoczynek;

- redukcji poziomu zagrożenia zdrowia powodowanego uszkodzonymi materiałami budowlanymi zawierającymi azbest;

- podniesienia poziomu absorpcji funduszy przez Gminę Rudziniec.

Aktywnie realizowane jest hasło Śląskie ruszamy i w Rudzińcu działamy !!!

PLAKAT

Part_4

Posted in Aktualności | Leave a comment