2-Wodociągi i kanalizacja

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie;

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/472/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 września 2009r.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Bycina

 • Chechło

 • Łany

 • Łącza

 • Niekarmia

 • Niewiesze

 • Pławniowice

 • Poniszowice

 • Rudno

 • Rudziniec

 • Słupsko

 • Widów

oraz Proboszczowice w Gminie Toszek i Niezdrowice w Gminie Ujazd.

Woda dostarczana do powyższych miejscowości pochodzi z własnych ujęć podziemnych, za wyjątkiem miejscowości Bycina, dla której zakupowana jest od przedsiębiorstwa Remondis Aqua Toszek sp. z o.o.

Woda ujmowana z ujęć głębinowych uzdatniana jest na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Rudziniec. Do miejscowości Rudno, Bojszów oraz Łącza woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni w Rudnie.

Pozostałe usługi związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane przez ZBGKiM   w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,

 • przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych,

 • usuwanie awarii wodociągowych.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład realizuje na terenie następujących miejscowości:

 • Bojszów

 • Poniszowice

 • Słupsko

 • Chechło

W miejscowości Rudziniec odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej i za pośrednictwem przepompowni tłoczone do miejscowości Niezdrowice w Gminie Ujazd a następnie do oczyszczali ścieków Ujazd

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych zlokalizowanych w  powyższych miejscowościach.

Pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków realizowane przez ZBGKiM w Rudzińcu:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej,

 • wywiady branżowe,

 • nadzory branżowe,

 • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych,

 • przebudowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

 • usuwanie awarii oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01-09-2017r. do 31-08-2018r.:

- określa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z usług ZBGKIM w Rudzińcu obowiązująca na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- określa Taryfa za  zbiorowe odprowadzanie ścieków przez odbiorców korzystających z oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Rudziniec obowiązująca na podstawie art. 24, ust. 9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- określają uchwały Rady Gminy Rudziniec  w sprawie dopłat z budżetu Gminy dla wody oraz ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji zgodnie z art.24 ust6 w/w ustawy

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu, które  będą obowiązywały od 1 września 2017r :

Cena taryfy

netto

Dopłata z budżetu Gminy Rudziniec netto

Cena dla mieszkańców

netto

1 m3 wody

4,50 zł

1,o6 zł

3,44 zł

Opłata za utrzymanie i obsługę urządzeń pomiarowych

2,73 zł

-

2,73 zł

1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

7,82 zł

2,22 zł

5,60 zł

Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT.

 KI gospodarka wodno-kanalizacyjna

Galeria

do pobrania wodociągi i kanalizacje

Informacje o jakości wody

harmonogram

Powrót